حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه ی تحلیلی 1 , 2

سیلورمن ترجمه دکتر علی اکبر عالم زاده

مناسب برای اساتید و ایام امتحانات دانشجویان

 

فایل 1 مجموعه مرتبط با جلد اول:

1= تابع

2= حد و پیوستگی

3= مشتق

4= کاربرد مشتق

5= ضد مشتق

6= انتگرال معین

7= توابع غیر جبری

8= روش های انتگرال گیری

9= مختصات قطبی و منحنی های قطبی

10= کاربردهای انتگرال

11= صورتهای مبهم و انتگرال های ناسره

12= اعداد مختلف ط

 

فایل 2 مرتبط با جلد دوم:

7= روش های انتگرال گیری

8= کاربردهای دیگر انتگرال گیری

9= دنباله ها و سریها

10= هندسه تحلیلی در صفحه و مختصات قطبی

11= بردارها در صفحه

12= بردارها در فضا و هندسه تحلیلی فضایی