این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی روانی را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد. 

 

 

 

گلداسمیت، وئوم و دارتی  (1997) ، بیان می دارد که بهزیستی روانی شامل دریافت هاي فرد از میزان هماهنگی بین هدف هاي معین و ترسیم شده با پیامدهاي عملکردي است که در فرایند   ارزیابی هاي مستمر بدست می آید و به رضایت درونی و نسبتا ًپایدار درتوالی زندگی منتهی می شود.

از زمان های بسيار دور، هميشه اين سئوال مطرح بوده که چه چيزی باعث خوشبختی و بهزيستی می شود. هر يک از پژوهشگرانی که در اين حيطه به کار پرداخته اند، عوامل و ابعاد خاصی، معرفی کرده اند که هر فردی که واجد اين خصوصيات و ابعاد باشد، دارای نسبتی از بهزيستی روانی است. در طول تاريخ، فلاسفه و رهبران مذهبی عقيده داشتند که داشتن عشق و معرفت و عدم دلبستگی به دنيا و متعلقات آن، عامل تکامل و بهزيستی است.

 

 

معتقدين به اصل سودگرايی، مانند جرمی بنتهام ( 1948 ) اعتقاد داشتند که وجود خوشی و لذت، و عدم حضور درد در زندگی فرد، به بهزيستی می انجامد. به اين ترتيب، می توان گفت که اين دسته از افراد بر لذت هيجانی، روانی و جسمانی تأکيد داشتند. در اوايل قرن بيستم مطالعه در مورد بهزيستی شروع به شکل گيری کرد. ويليام جيمز پدر روان شناسی آمريکا، در مورد « ذهنيت سالم » در کتاب  « انواع تجارب مذهبی » مطالبی نوشت. او مشاهده کرد برخی از افراد در هر سنی، با وجود تمامی مشکلات و سختي هايی که در زندگی دارند، خود را به سوی خوشبختی سوق می دهند. اينها کسانی هستند که توجهشان را از بيماری، مرگ و کشت و کشتار و ناآرامي ها، برگرفته و  به سوی مسائل دلپذيرتر و بهتر سوق می دهند. در نگاه اول اين عقيده که می توان با وجود بيماری، بهزيستی روانی را تجربه کرد، قابل پذيرش نيست. 

 

 


میشل و هاسر کرم (2008)، دریافتند که مادران نوجوانان مبتلا به ناتوانی‏های رشدی، بهزیستی روانی کمتر و افسردگی بیشتری از خود نشان می‌دهند. 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری بهزیستی روانی

تعریف عملیاتی بهزیستی روانی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش بهزیستی روانی

2-1- مقدمه    13
2-2- مبانی نظری بهزیستی روان شناختی    15
2-2-1- تعریف بهزیستی روان شناختی    15
2-2-2- پیشینه بهزیستی روان شناختی    16
2-2-3- نظریه های بهزیستی روان شناختی    17
2-2-3-1- نظريه فرانکل    17
2-2-3-2- نظریه الگوی ويسينگ و وان دان    18
2-2-3-3- نظريه ريف    19

يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی