هدف از این تحقیق پایان نامه شیوع و پیامدهای اضطراب امتحان می باشد.

 

 

براساس برآورد پژوهش گران، سالانه حدود 10 ميليون دانش آموز در سطوح دبيرستان و 15 درصد دانش جويان دانشگاه هاي آمريکا اضطراب امتحان را تجربه مي کنند. پژوهش هاي مختلف ميزان شيوع اضطراب امتحان را 10 تا 30 درصد گزارش کرده اند(مک رينولدز، موريس و کرانوچويل ، 1983). مطالعات در کشورهاي غربي نشان داده است که نمره هاي اضطراب امتحان در مدارس ابتدايي با افزايش سن بيشتر مي شود. همبستگي اضطراب امتحان با سن، بيان گر اين موضوع است که نمره هاي اضطراب امتحان در کودکان کوچک تر، پايين تر مي باشد. به نظر مي رسد اضطراب امتحان بين سنين 10 تا 11 سالگي شکل مي گيرد و ثبات مي يابد و تا بزرگسالي تداوم مي يابد(ابوالقاسمي، 1374). در پژوهشي که در ايران انجام شده نيز ميزان همه گير شناسي اضطراب امتحان در ايران 17 درصد گزارش شده است که همگام با يافته هاي تحقيقات پژوهشگران مختلف در خارج از ايران است(ابوالقاسمي، 1381).

 

 


بحث زيادي راجع به اثر اضطراب امتحان بر روي عملکرد تحصيلي دانش آموزان انجام شده است. مقدار کم اضطراب مي تواند مانند يک منبع بر انگيزاننده براي بهبود عملکرد باشد، در حالي که اضطراب زياد موجب اختلال در تمرکز، دقت، به ياد سپري و يادآوري مي گردد. بعضي از محققان دريافته اند که بين اضطراب امتحان و عملکرد تحصيلي رابطه منفي وجود دارد، يعني با بالا رفتن اضطراب به علت وجود افکار مزاحم که ارتباط منطقي با موضوع ندارد، توجه به تکليف کم شده و در نهايت فرايند يادگيري دچار اختلال مي گردد(اسپيل برگر، 1980 و کامونين ، 1993 و وامونديا 1993). هر چند عده اي از محققان نيز بر اين عقيده اند که هنوز به روشني مشخص نيست که آيا عملکرد تحصيلي علت اضطراب امتحان است و يا معلول آن(کاسادي و جانسون  2002).

 

 

 


.بندورا  نظريه پرداز يادگيري اجتماعي، معتقد است که اضطراب امتحان در يک زمينه اجتماعي تحول مي يابد. بخشي از اين مکانيزم، که بر اضطراب امتحان تأثير مي گذارد، الگوسازي و يادگيري مشاهده اي در اوايل دوران کودکي است. وي بيان مي دارد که اضطراب امتحان مي تواند از طريق تقويت جانشيني يا يادگيري مشاهده اي شکل گيرد(بندورا، 1982، به نقل از ابوالقاسمی، مهرابي زاده هنرمند و ديگران، 1384).

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری اضطراب امتحان

تعریف عملیاتی اضطراب امتحان

گفتار اول: اضطراب امتحان    7
شيوع و پيامدهاي اضطراب امتحان    12
سبب شناسي اضطراب امتحان    14
عوامل فردي و شخصيتي    14
الف) اضطراب عمومي    14
ب) عزت نفس    15
ب) هوش    17
ت) توجه و تمرکز    17
عوامل آموزشگاهي و جامعه ای    17
الف) انتظارات معلمان    18
ب) رقابت    18
ب) سيستم آموزشي حاکم بر مدارس    20
ج) عوامل خانوادگي    20
گفتار دوم: پیشینه پژوهش    23
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    23
تحقيقات  انجام شده ی داخلي    26
منابع    37