فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم. 

 

 


اضطراب امتحان يکي از اضطراب هاي موقعيتي است که با عملکرد و پيشرفت تحصيلي ميليون ها دانش آموز و دانشجو در مراکز آموزشي رابطه اي تنگاتنگ دارد. توجه به اين مسئله در ادبيات تحقيق به شش دهه پيش بر مي گردد، اما مطالعه اضطراب امتحان به طور جدي از حدود پنج دهه قبل و با مطالعه ساراسون و مندلر  آغاز شد. ساراسون اضطراب امتحان را اين گونه تعريف مي کند: نوعي اشتغال ذهني که با خود آگاهي، شک و ترديد نسبت به خود و خود تحقيقري مشخص مي شود. 

 


اين فعاليت هاي شناختي هم بر رفتار آشکار و هم بر واکنش هاي فيزيولوژيک تأثير مي گذارند. اين رفتارها و فعاليت هاي پنهان محصول تاريخچه گذشته فرد فرض مي شوند و به صورت واسطه اي بين تجربه و رفتار عمل مي کند(ساراسون، 1975، به نقل از بيابانگرد، 1378). اين اشتغال ذهني توجه فرد را به خود جلب مي کند و در عملکرد آن از طريق کاهش توجه نسبت به قرينه هاي مرتبط با يک تکليف اختلال ايجاد مي نمايد و رمز گرداني و انتقال اطلاعات را مختل مي سازد. داشتن خود گويي هاي منفي در حين امتحان در توجه نسبت به تکليف و حل مسئله اختلال ايجاد مي کند. 

 

 

 

عارفي و جلالي (1388) در تحققي به مقایسه خود تنظیمی در دانش آموزان تیز هوش و عادی و نقش پیش بینی کنندگی ابعاد برای عملکرد تحصیلی دانش آموزان شهر شیراز پرداخته اند و  متغيرهاي باورهاي انگيزشي از جمله اضطراب امتحان را در دو گروه دانش آموزان تيزهوش و عادي مورد مقايسه قرار دادند. نمونه آماري اين پژوهش 84 دانش آموز از مدارس تيزهوشان و 82 دانش آموز از مدارس عادي شهر شيراز بود، که به روش نمونه گیری خوشه ای طبقه بندی شده به دست آمد. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که دانش آموزان عادی اضطراب امتحان کمتری نسبت به دانش آموزان تیز هوش دارند.  بين دو گروه دانش آموزان تيزهوشان و عادي از نظر باورهاي انگيزشي و راهبردهاي يادگيري خودگرداني، تفاوت معنی دار وجود دارد و دانش آموزان تیز هوش در مولفه راهبردهای شناختی میانگین کمتری نسبت به دانش آموزان عادی کسب کرده اند ولی در مولفه راهبردهای فرا شناختی میانگین بالاتری به دست آورده اند.

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری اضطراب امتحان

تعریف عملیاتی اضطراب امتحان

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر

گفتار اول: اضطراب امتحان    7
شيوع و پيامدهاي اضطراب امتحان    12
سبب شناسي اضطراب امتحان    14
عوامل فردي و شخصيتي    14
الف) اضطراب عمومي    14
ب) عزت نفس    15
ب) هوش    17
ت) توجه و تمرکز    17
عوامل آموزشگاهي و جامعه ای    17
الف) انتظارات معلمان    18
ب) رقابت    18
ب) سيستم آموزشي حاکم بر مدارس    20
ج) عوامل خانوادگي    20
گفتار دوم: پیشینه پژوهش    23
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    23
تحقيقات  انجام شده ی داخلي    26
منابع    37