هدف از این تحقیق بررسی فیزیولوژی و سبب شناسی اضطراب می باشد.

 

 

طبق دیدگاه روان شناسان اجتماعي اضطراب ترسي است که فرد در خانواده در دوران کودکي آن را تجربه مي‌کند، در خود دروني می کند و به تدریج این ترس درونی را در جامعه هاي مختلف از خود نشان مي دهد. اضطراب در زندگي عامل ویران کننده اي است که هم روي جسم و هم روي روان فرد تأثیر منفي مي گذارد و او را از انجام هر کاري منع می کند (ورزنده، 1387). عواملي كه سبب ايجاد و حالت اضطراب شخص مي‌شوند و به دو دسته كلي تقسيم مي‌شوند: گروه اول، آن دسته عواملي هستند كه با اثرگذاري بر روي ساختمان بدن و جسم، موجب اضطراب مي گردند، گروه دوم؛ عواملي كه برخاسته از طرز تفكر و بينش فرد است و سبب اضطراب دروني مي‌گردد ( معاني، 1370). 

 

 

 

 

گروه اول : عوامل جسمي و فيزيكي، 
1-    كم كاري يا پركاري تيروئيد 
2-    نزول شديد قند خون 
3-    پركاري مركز غده فوق كليوي 
4-    افزايش هورمون كورتيزول 
5-    مسموميت با داروهاي محرك 
6-    قطع ناگهاني اين داروها: بسياري كه از اضطراب رنج مي برد، در اولين گام بايد اطمينان حاصل گردد مبني بر اينكه اضطراب او مربوط به داروها نباشد؛ چرا كه قطع ناگهاني برخي داروها منجر به اضطراب‌هاي شديد مي‌گردد، از جمله قطع داروهايي از گروه آرام‌بخش‌ها، خواب‌آورها و باربيتورات‌ها. 
7-    تومورهاي مغزي، در مواردي ممكن است عامل به وجود آورنده اضطراب باشد، به خصوص تومورهاي حوالي بطن سوم. 
8-    بيماري‌هاي مزمن انسداد ريه‌ها 
9-    مسموميت با فلزات سنگين 
10-    بعضي از انواع صرع مربوط به ابتلاء ديانسفال 
11-    عدم تحمل قرص آسپرين ( معاني، 1370). 

 

 

گروه دوم؛ داشتن افكار نامعقول، اصرار فرد بر اين‌كه؛
1-    چنان چه امور بر وفق مراد نباشند، نهايتاً به بدبختي فرد ختم مي‌شود. 
2-    اعتقاد فرد به اينكه، براي كسب احساس ارزشمندي بايد از تمامي جهات كامل و بي نقص باشد. 
3-    اعتقاد فرد بر اينكه تجارب گذشته به طور مطلق بر رفتار تأثير مي‌گذارد. 
4-    اعتقاد فرد بر اينكه عوامل خطرناك بيروني وجود داشته و فرد بايد از بروز آن‌ها جلوگيري كند (شفيع آبادي، 1372). 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

اضطراب امتحان    9
اضطراب    9
تعاريف اضطراب    12
فيزيولوژي اضطراب    13
سبب شناسي اضطراب    14
علائم اضطراب    15
1-    علائم جسماني اضطراب:    15
2-    علائم رواني اضطراب:    15
بيماري‌هايي كه در اثر اضطراب ايجاد مي‌شود:    16
رويكردهاي نظري به اضطراب    19
نظريه‌هاي زيست شناختي اضطراب    19
نظريه‌هاي روانكاوي    21
نظريه فرويدي:    21
نظريه نو فرويدي :    22
نظريه‌هاي رفتاري اضطراب    23
نظريه يادگيري شناختي – اجتماعي    24
نظريه‌هاي شناختي اضطراب    24
اضطراب امتحان    25
مؤلفه‌های اضطراب امتحان    26
خودکارآمدی و اضطراب امتحان    27
روشهای کاهش اضطراب امتحان    27
2-3- پیشینه‌ی پژوهشی    29
2-3-1- پیشینه‌ی داخلی    29
2-3-2- پیشینه‌ی خارجی    35
منابع    38

يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی