هدف از این پایان نامه بررسی چرخه های ایمن و اضطرابی در ارتباطات والد و کودک می باشد.

 

 

در يك ارتباط ايمن والد – كودك ، سطح مختلف پردازش با يكديگر تعامل مي كنند . معمولاً ، در ارتباط هاي ايمن ، سطوح مختلف پردازش به گونه اي عمل مي كنند كه يكديگر را مورد حمايت قرار دهند . براي مثال ، در سطح فردي كه در قالب مدل هاي كاري دروني والد و كودك است ،‌انتظارهاي اطمينان بخش باعث مي شوند كه كودك نيازهاي خود را به صورت مستقيم نشان دهد و والد توانايي بيشتري در ديدگاه گيري و همدلي داشته باشد ، همان طور كه كودك بزرگتر مي شود و بيشتر نقش يكي از طرفين رابطه ره به عهده مي گيرد ، مدل كاري دروني ايمن به والد امكان مي دهد كه اهداف خود را به صورت مستقيم تر منتقل كرده و كودك نيز بتواند ديدگاه والدين را بفهمد و آن را درك كند . در سطح فراشناختي ، مدل هاي كاري دروني ايمن باعث افزايش عملكرد تأملي و همدلي شده و فرايندهاي ارزيابي مجدد را تهسيل مي نمايند . اين توانايي هاي فراشناختي به نوبه خود مي توانند باعث پرورش انتقال بازتر شده و اطلاعات جديد فراهم مي كند كه مدل هاي كاري دروني را مي توان با استفاده از آنها روزآمد كرد . 

 

 


بدين ترتيب ، مدل هاي كاري دروني ايمن در سطح فردي ،  مشاركتي در سطح ميان فردي ، و عملكرد تأملي در سطح فراشناختي با يكديگر تعامل كرده و چرخه اي ايجاد مي كنند كه امكان روزآمد سازي و بازبيني مدل هاي كاري دروني فراهم مي شود . مدل هاي كاري دروني دقيق تر ، به نوبه خود ارتباط بازتر و ديدگاه گيري بهتر را تسهيل مي كنند تأثير متقابل و نسبتاً ملايم تعامل سطوح فردي ، ميان فردي و فراشناختي در كودك و والد احساس اطمينان ايجاد كرده و به آنها امكان مي دهد با تغييرهاي تحولي يا تنديگي هاي موجود در رابطه ، با احساس خوش بيني برخورد كنند . 

 

 

چرخه ايمن باعث تسهيل جو هيجاني مثبت در رابطه والد – كودك مي شود . هنگامي كه ارتباط ايمن است ، تعارش ها يا اختلاف نظرها نسبتاً كوتاه مدت بوده و اغلب در درون ارتباط ، فرصت هايي براي يادگيري و تطبيق توليد مي كنند . علاوه بر آن ، اختلاف نظرهايي كه از طريق فرايند گفتگو حل مي شوند ، هم در والد و هم در كودك احساس مشاركت همكارانه ايجاد مي نمايند . در اينگونه ارتباطها هم والد و هم كودك احساس لذت و ارضا مي كنند . در نتيجه ، مشخصه اين رابطه ها ، مبادله هيجان مثبت و ممانعت از احساس هاي منفي است . ( اتكينسون و گلدبرگ به نقل از خانجاني و همكاران ، 1390 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
انواع الگوهاي ارتباطي 
الگوهاي ارتباطي عاطفي والد در هنگام آشفتگي كودك 
طبقه بندي مادران با توجه به مدل كاري دروني متخصام – درمانده 
سطوح پردازش در ارتباط هاي والد – كودك 
سطح فردي : مدل كار دروني از خود درگيري 
سطح ميان فردي : دريافت و ارسال پيام ها 
سطح فراشناختي : روز آمد كردن و باز بيني 
نقش ارتباط باز در ايجاد دلبستگي ايمن 
چرخه ايمن و چرخه اضطرابي در ارتباطات والد و كودك 
آسيب شناسي رواني و ساختارهاي تحولي 
نقش تجربه اوليه و سازگاري 
اختلال در رابطه اوليه و آسيب شناسي رواني 
رابطه دلبستگي و برخي اختلالات خاص 
اختلال هاي اضطرابي 
رفتارهاي ضد اجتماعي 
افسردگي 
مداخله

يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی