این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی کودکان را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.  

 


کودکان از دو طریق توسط همسالان متاثر می شوند. یکی از طریق الگوها و دیگری از طریق تقویت کننده ها. بر اساس تئوری یادگیری اجتماعی شباهت خیلی زیادی بین مشاهده کننده و الگو وجود دارد، در واقع مشاهده کننده رفتار را از طریق الگو تقلید می کند. اگرچه جامعه پذیری کودک به ارتباط او با دوستانش نسبت داده می شود، می توان پذیرفت که کودکان پذیرفته نشده یا کمتر پذیرفته شده آمادگی بیشتری برای ابتلا به مشکلات بعدی زندگی دارند. زیرا آنها فرصت های محدودی برای تجربه ی تعاملات مثبت با دوستان داشته اند و به دنبال آن از برخوردهای اجتماعی سازگارانه و شناخت اجتماعی محروم بوده اند.

 

 

مدرسه، نخستین محیطی است که کودک پس از خانواده وارد آن می شود. مدرسه به خاطر مشخص نمودن وظایف و حقوق افراد و انتقال ارزشهای اجتماعی یکی از مراکز مهم اجتماعی شدن فرد تلقی می گردد.یک سلسله هنجارهای رفتاری وجود داردکه انتظار می رود افراد جامعه بزرگتر، خود را به آن هنجارها سازگار کنند. در جامعه کوچک مدرسه نیز هنجارهایی از این قبیل وجود دارد. زمانی که فرد بتواند خودش را به آن هنجارها و انتظارات وفق دهد، سازگاری صورت پذیرفته است (ستوده، 1378).

 

 

 

ناسازگاری دانش آموزان علاوه بر اینکه با خود یا محیط اجتماعی و خانوادگی مربوط باشد، می تواند عوامل و متغیرهای موجود در محیط مدرسه از قبیل محیط فیزیکی و روانی مدرسه، همکلاسی ها، معلمان و برنامه های درسی و . نیز مربوط باشد. یکی از عوامل بسیار مهم در شکل گیری تجارب مثبت در دانش آموزان و در نتیجه سازگاری آنها، روابط بین معلم و دانش آموز و نگرش و درک هر دو از محیط کلاس می باشد. روش دیکتاتور مآبانه معلم و تسلیم کردن شاگردان به اطاعت محض و خشونت زیاد باعث ناسازگاری و طغیان می شود. مدرسه به طور کلی به ایجاد سازگاری میان فرد و جامعه یا محیط کمک می کند و بیش از خانواده، خواسته ها و نیازهای جامعه را می فهمد. 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری سازگاری اجتماعی کودکان

تعریف عملیاتی سازگاری اجتماعی کودکان

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی کودکان

فهرست مطالب
- تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات.11
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش.12
- تعاریف سازگاری اجتماعی34
- عوامل مؤثر بر سازگاری36
- دیدگاه ها درباره سازگاری اجتماعی41
- دیدگاه روان پویشی.41
- دیدگاه یادگیری46
- دیدگاه یادگیری اجتماعی – شناختی.47
- دیدگاه پدیدار شناختی.50
- دیدگاه تحولی53
- خلاصه دیدگاه ها درباره سازگاری اجتماعی55
- مطالعات انجام شده.57
- پژوهش های داخلی58
- پژوهش های خارجی59


يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی