این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی نوجوانان را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد. 

 

 

افرادی مانند کومبز واسلیبی  (1977) سازگاری اجتماعی رامترادف با مهارت اجتماعی میدانند. از نظر آنها  مهارت اجتماعی عبارت است از؛ توانایی ایجاد ارتباط متقابل بادیگران درزمینه اجتماعی خاص،  به طریق خاصی که درعرف جامعه،  قابل قبول وارزشمند باشد. این مهارتها باید دارای بهره ای دوجانبه باشند و به عبارتی درعین حال که برای شخص مفید است، برای دیگران هم ثابت وقابل پیش بینی باشد که باانتظارات جامعه هماهنگی داشته و به فرد اجازه دهد تا از طریق محیط، رضایت خاطر خود را به دست آورد .  رشد به موقع این مهارتها می تواند باعث اعتلاء کسب مهارتهای تازه وپیچیده شده ،  خود- فهمی مثبت  ایجاد نموده  و  فرد در نهایت  بااطرافیان روابط مناسبی برقرار نموده و باعث سازگاری اجتماعی کلی گردد. محدوده مهارتهای اجتماعی برای سازگاری افراد، به ویژه افراد عقب مانده ذهنی ،درمحیط های کاری و زندگی مستقل دارای اهمیت می باشد(حسینی نسب،1373). الیوت وگرشام  (1993) نیز ضمن تعریف مهارتهای اجتماعی به عنوان، رفتارهای انطباقی یادگرفته شده ای که فرد را قادرمی سازد تا با افراد دیگر رابطه متقابل داشته باشد و از خود، پاسخهای مثبت بروز دهد، آنها را به پنج رفتار جزئی تر تقسیم بندی می کنند، که هریک از آنها می تواند باعث تسهیل روابط  بین فردی  شود.

 

 


دراین فصل ابتدا درباره رشد اجتماعی در دوره نوجوانی، صلاحیت هایی که نواجوانان باید بدان دست یابند ونیازهای دوره نوجوانی، به سبب اینکه آزمودنی ها دراین دوره سنی قرار دارند، بحث کوتاهی خواهد شد. سپس به توضیح اهمیت روابط اجتماعی دراین دوره پرداخته می شود. سازگاری اجتماعی و ورزش به عنوان متغیرهای اصلی مورد مطالعه این تحقیق، بحث بعدی این فصل را تشکیل می دهد. درنهایت به بررسی یافته های پیشین پیرامون تفاوت سازگاری اجتماعی در نوجوانان ورزشکاران و غیر ورزشکاران پرداخته میشود و نتایج آنها بیان می شود. 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری سازگاری اجتماعی

تعریف عملیاتی سازگاری اجتماعی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی نوجوانان

1-2.مقدمه    18
2-2.  مروری بر مفاهیم اولیه    18
1-2-2.  رشد اجتماعی در دوره نوجوانی    18
2-2-2. نیازهای دوره نوجوانی    22
3-2-2.  لزوم روابط اجتماعی    23
3-2.  مبانی تئوریک سازگاری    25
1-3-2.  مبانی نظری سازگاری اجتماعی    25
2-3-2.  ویژگیهای افراد سازگار    32
3-3-2.  عوامل مؤثر در سازگاری    32
4-3-2.  اشکال سازگاری    34
5-3-2. عوامل مؤثر در فرآیند سازگاری    36
6-3-2.  سازگاری اجتماعی دانش آموزان در مدرسه    42
4-2.  ورزش    43
5-2. بررسی یافته های پیشین    49
6-2. نتیجه گیری از تحقیقات پیشین    56
الف- منابع فارسی    
ب–منابع انگلیسی