چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازگاری شغلی عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد.


 

تعريف مفهومي سازگاري شغلي 

سازگاري شغلي تركيب و مجموعه اي از عوامل رواني و غير رواني است .  سازگاري شغلي به عنوان يك فرايند پويا و مستمر از طريق يك كارگر كه به دنبال پيشرفت و نگهداري تطابق درون محيط كاري است تعريف كرده اند. اين سازگاري شغلي با گذشت زمان يا تصرف كاري در يك كار مشخص ميشود.(شهرابي فراهاني ، 1391،ص164)

 

 


تعريف عملياتي سازگاري شغلي

ميزان نمره اي است كه آزمودني ها از پرسشنامه سازگاري شغلي پور كبيريان(1386)  كسب مي كنند. 

 

 

 

طبق تحقيقات دادخواه در سال 1389 با عنوان تعيين رابطه مديريت دانش(اجتماعي سازي) با مولفه هاي سازگاري شغلي كاركنان در ادارات تربيت بدني استان يزد به پايان رسانيد به اين دستاورد رسيد كه همبستگي مثبت و معناداري را بين مديريت دانش و سازگاري شغلي كاركنان در ادارات تربيت بدني نشان داد همچنين بين اجتماعي سازي دانش،دروني سازي دانش،بروني سازي دانش، و تركيب سازي دانش با مولفه هاي محيط شغلي،شخصيت،ارزشها و نيازها، و رضايتمندي همبستگي مثبت و معناداري نشان داد ( دادخواه ،1390 ) .
 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری سازگاری شغلی

تعریف عملیاتی سازگاری شغلی

فصل دوم پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد سازگاری شغلی

سازگاري شغلي
تعاریف سازگاري شغلي
2-1-2 عوامل موثر بر سازگاري شغلي 
3-1-2 نظريه هاي سازگاري شغلي

يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی