نمونه سوالات ارشد حسابداری ویژه دانشگاه آزاد
 
بررسی موارد خاص در حسابداری – دكتر محسن حمیدیان –
 
تحلیل آماری – خانم طریقی –
 
تصمیم گیری در مسائل مالی خانم دكتر نگار خسروی پور –
 
تئوری حسابداری 2 خانم دکتر زهرا لشکری-
 
تئوری حسابداری 2 خانم دکتر زهرا لشگری –
 
تئوری حسابداری 2 دكتر علی باغانی –
 
حسابداری دولتی پیشرفته خانم دکتر بتول زارعی –
 
حسابداری دولتی پیشرفته خانم دکتر بتول زارعی –
 
حسابداری مدیریت دكتر محسن حمیدیان –
 
حسابداری مدیریت دکتر محبوبه جعفری –
 
حسابرسی پیشرفته خانم دکتر هدی همتی –
 
حسابرسی پیشرفته خانم دکتر هدی همتی –
 
حسابرسی پیشرفته خانم دكتر هدی همتی –
 
روش تحقیق خانم صلاحی –
 
روش تحقیق خانم صلاحی –
 
سیستم های اطلاعاتی حسابداری خانم دكتر حمیده اثنی عشری –
 
سیستم های اطلاعاتی حسابداری خانم دكتر حمیده اثنی عشری –
 
سیستم های اطلاعاتی حسابداری خانم دكتر زهره حاجیها –
 
سیستمهای اصلاعاتی حسابداری دکتر محمدحسین جنانی –
 
سیستمهای اصلاعاتی حسابداری دکتر محمدحسین جنانی –
 
مسائل جاری در حسابداری خانم دکتر هدی همتی –
 
مسائل جاری در حسابداری خانم دكتر هدی همتی –
 
مسائل جاری در حسابداری دکتر حسین جباری –
 
مسائل جاری در حسابداری دکتر محمدرضا ستایش –